קול - המשך

סמסטרא'
שני 12:30 - 14:30
מרצה: 
נקודות זכות: 
2.0
מס' קורס: 
63366
מיועד לשנים: 
ג'
עבודה קבוצתית בהמשך ובהתאם לנעשה בשנה הקודמת.