אומנות הריקוד במאה העשרים - קורס מתקדם

סמסטרב'
חמישי 9:00 - 11:00
מרצה: 
נקודות זכות: 
2.0
מס' קורס: 
2673
מיועד לשנים: 
ב'
הקורס יציג ויבחן את הז'אנרים השונים שהתפתחו באומנות הריקוד לאורך המאה העשרים בזיקה ישירה לתפיסות חברתיות, תרבותיות ואומנותיות שעיצבו את פניה של תקופה זו. הקורס המתקדם יישען על הפרקטיקות ועולם המושגים שנלמדו בקורס המבוא, וימשיך את המהלך הכרונולוגי שהוצג בו, בכדי לדון בז'אנרים, יוצרים ויצירות מייצגים של המאה העשרים: בלט מופשט וניאו-קלאסי, מחול פוסט-מודרני, תיאטרון-המחול של פינה באוש, מחול עכשווי ומחול קונספטואלי. מספר נושאים ישמשו כצירים מרכזיים בדיון בכל הז'אנרים שיוצגו: הגוף הרוקד כשיקוף של נורמות חברתיות תקופתיות; החלל ועיצוב הבמה בראי מגמות באומנות החזותית; דימויי מגדר וייצוגי נשיות; הגוף ככלי להבעת זהות לאומית ותרבותית; ריקוד בין מסורת לשינוי - אינטרפרטציות מודרניות ופוסט-מודרניות ליצירות מהקאנון הקלאסי, ועוד.