בימוי

סמסטרשנתי
ראשון 16:00 - 18:30
מרצה: 
נקודות זכות: 
2.5
מס' קורס: 
2616
מיועד לשנים: 
ג'ד'
הקורס ילווה יצירות סטודנטים בתהליך, בעבודת סטודיו מעבדתית. נעסוק במבנה הסיטואציה הדרמטית ובפירוקה לגורמים. במהלכו נתרגל את עקרונות הפעולה הבימתית, עם ובלי טקסט. יינתן דגש על עבודת הבמאי עם המרכיבים המופשטים של הבמה – חלל, זמן וציר הפעולה -ותרגום שלהם לדימויים קונקרטיים מתקשרים.